Numerologie data narození – význam osudového čísla, mřížky a rovin

Numerologie data narození – význam osudového čísla, mřížky a rovin

V minulém článku jsme se při rozboru zajímali dnem, měsícem a rokem narození. Všechna tato čísla nám svými významy poodkrývají charakter daného člověka a jeho další dispozice jako jsou například jeho vlastnosti i dary.  Najdeme tam také mimo jiné vysvětlení významů k jednotlivým jednociferným číslům. Můžeme si tak rozebrat sebe či své blízké a známé. Tím se již tady zabývat nebudeme…

Tentokrát se zaměříme na slíbený výpočet osudového neboli životního čísla. Toto číslo ukazuje směřování duše v tomto životě, poukazuje na naše hlavní životní úkoly a poučení, které z jejich plnění máme získat.

Číslo osudové začíná mít nad námi hlavní vliv kolem 35 let našeho života, kdy přebírá sílu čísla psychického, tedy čísla dne narození. Pokud sečteme všechna čísla v datu narození, získáme tak dvouciferný mezisoučet a z něho pak jednociferné číslo osudové.

Například datum narození, které jsme již rozebírali dříve:  24.9.1975, bude po sečtení (2+4+9+1+9+7+5) odpovídat mezisoučtu 37, které ještě sečteme (3+7)a v součtu se tak zobrazí nejprve 10 a pak číslo 1 (1+0).

Významy osudových čísel vycházejí ze základních principů jednociferných čísel, jen je jejich vliv ještě doplněn o předpoklady vývoje člověka (jeho duše) v budoucnosti – tedy kam má daný člověk dle výběru jeho duše směřovat, v čem se má rozvíjet. Přesnější vysvětlení těchto předpokladů dokreslují čísla v mezisoučtu, který předchází výpočtu čísla osudového.

Osudová čísla a jejich vysvětlení v závislosti na mezisoučtech:

Číslo 1

 • Seberealizace vlastními silami, samostatnost, rozhodnost, aktivita

Mezisoučet 19

 • Využít svou moudrost, optimismus, najít východisko, vzdělávat se, pracovat kreativně a ku pomoci ostatním
 • Překonat menší sebedůvěru a vyrovnat se s vnitřním napětím

 

Mezisoučet 28

 • Najít rovnováhu mezi potřebou dvojky se přizpůsobovat a dominancí osmičky (nepotlačovat emoce, naučit se upřímnosti)
 • Svou autoritou a soucitem ukazovat druhým směr, spolupracovat se zodpovědností, být k dispozici prostřednictvím služby

Mezisoučet 37

 • Vnitřní práce na sobě prostřednictvím tvořivosti, duchovními prostředky (meditací, automatickou kresbou,…), komunikací, vyučováním
 • Hledat sebejistotu, naučit se důvěřovat, otevřít se druhým
 • Stát se léčitelem svého života i života ostatních

Mezisoučet 46

 • Vybudovat pevné základy s vnitřním řádem a stabilitou, nebýt netrpěliví a netoužit příliš po dokonalosti, plánovat, vnést do života strukturu
 • Připustit si a přijmout běžné lidské emoce, šířit harmonii, krásu

Číslo 2

 • Spojit své úsilí s druhými, spolupracovat, naslouchat, diplomacie, rozvíjet tělo i ducha, vnímat intuici a svou duši

Mezisoučet 29-11

 • Najít způsob, jak využít svou kreativitu ve službě ostatním na základě vnitřní moudrosti
 • Přijmout svou totožnost, ujasnit si závislost na druhých, vyrovnat se se sebevědomím, inspirovat druhé, předávat vědění

Mezisoučet 38-11

 • Propojit svou tvořivost a komunikativnost s materiálním úspěchem, řešit problémy velkoryse a se soucitem
 • Naučit se ovládat sám sebe, nevzdávat se moci, matérie, využívat autoritu

 

 

Mezisoučet 47-11

 • Propojit duševní aktivity s praktickou stránkou, uvěřit v růst, dávat světu kolem řád a pocit bezpečí
 • Překonat nejistotu, nedůvěru, strach ze zrady, stát nohama pevně na zemi

Mezisoučet 20

 • Definovat si jednoznačně rozdíl mezi službou, péčí o druhé a podřízeností či obětavostí – kdy pomáhají a kdy se už obětují
 • Pomáhat diplomacií dosahovat dohod mezi ostatními, sbližovat je

Číslo 3

 • Cílem je sebevyjádření a styk s lidmi, otevřenost ducha, živost, všestrannost, činorodost

Mezisoučet 39-12

 • Vyjádřit se prostřednictvím týmové spolupráce, porozumění, upřímnosti
 • Nalézt své vnitřní já a rovnováhu, nezapomenout na své potřeby

Mezisoučet 48-12

 • Nepřehánět ctižádost se zodpovědností, jednat poctivě
 • Vypěstovat v sobě soucit a porozumění, naslouchat také citu, nejen rozumu

Mezisoučet 30

 • Cílem vyjádřit svou osobnost, emocionálně se vyjádřit – psaní, hudba, výtvarné umění
 • Soustředit se více na vyřešení problému, ne na problém sám, cvičit diplomacii, nepochybovat, nepotlačovat city

Mezisoučet 21

 • Nezdůvodňovat své city rozumově, vyjádřit se kreativně, vyučovat, inspirovat druhé
 • Překonat vlastní nejistotu, vyhnout se závislostem

Číslo 4

 • Realizovat se prací, kariérou, vynakládat úsilí, být vytrvalý, stabilní
 • Hrozí omezený pohled na život a duchovní stagnace

Mezisoučet 40

 • Využít vynikající schopnost analýzy, vnitřní síly a intuice, zadávat si krátkodobé úkoly, být praktický
 • Hledat zakotvení, dodržovat postupy, zbavovat se minulosti, dát cit a rozum do rovnováhy

Mezisoučet 22

 • Dosažení cílů trpělivostí, spoluprací s druhými, zpracovat vztahy z původní rodiny (matka, otec) – vybudovat si vlastní stabilní základnu
 • Naučit se vnášet do vztahů empatii a citlivost, pečovat, podporovat druhé, ale také relaxovat, odpočívat

Mezisoučet 31 nebo 13

 • Překonat nejistotu a pochybnosti o sobě, pracovat dlouhodobě na svých cílech, vytvořit si pevnou základnu v domově či práci
 • Nevyužívat rozum a cit odděleně, uplatnit se v komunikačních oborech

Číslo 5

 • Realizovat se spontánně a svobodně, získávat mnoho zkušeností, zážitků

Mezisoučet 32 nebo 23

 • Vyřešit obtíže spojené s nezávislostí a závislostí, svobodného vyjadřování citů a emocí v souladu se zodpovědností
 • Cílem je vlastní osvobození na základě vnitřních hodnot a sebeovládání, dovolit si být sám sebou, osvobodit se od pochybností volby své cesty

Mezisoučet 41 nebo 14

 • Vypořádat se sklonem závislosti na ostatních, ne vše bořit za každou cenu, nereagovat nepřiměřeně situaci
 • Cílem je nezávislost daná stabilitou, uzemnění nepřiměřených aktivit

Číslo 6

 • Získat citovou vyrovnanost, harmonii sám v sobě, pochopit princip dokonalosti

Mezisoučet 15

 • Naučit se nesoudit sebe a druhé podle vlastních měřítek dokonalosti, přijmout se i s chybami, vyrovnat se s principy lidské spravedlnosti a boží pravdy

Mezisoučet 24 nebo 42

 • Neidealizovat si druhé, nemít velká očekávání, vyvážit představy realistickým pohledem na věc, jinak velká zklamání
 • Přehnaný perfekcionalismus, touhu po dokonalosti a přílišnou zodpovědnost zařadit do praktického systému života

Mezisoučet 33

 • Naučit se nepotlačovat své emoce (i ty negativní), přijmout své city, projevovat se opravdověji, ne tak chladně, mít se rád, pochválit se
 • Porozumět svým představám, být praktičtí a realističtí, přistupovat k věcem pozitivně, naučit se pracovat se stresem

Číslo 7

 • Vyvíjet se prací na sobě samém, učit se, objevovat nové, vše promýšlet

Mezisoučet 16

 • Touha po hlubším spojení se životem, naučit se důvěřovat svému nitru a intuici, otevřít se druhým lidem
 • Přijmout vlastní tvořivost a podělit se s okolím o své ideály a představy

Mezisoučet 25

 • Řešit rozpor mezi nedůvěrou k druhým a velkou potřebou jim pomáhat (tedy mezi dáváním a braním), mystika cestou
 • Nevstupovat do vztahů s naivitou, zklamání a pocit zrady zpracovat, ne se uzavírat

Mezisoučet 34 nebo 43

 • Propojit tělo a matérii s duchem a kreativně vše vyjádřit, zakotvit v praktické sféře života a odtud se duchovně dále rozvíjet
 • Využít vyjadřovací a tvořivý potenciál a smysl pro strukturu

Číslo 8

 • Realizovat materiální úspěch na základě dosahování rovnováhy moci

Mezisoučet 17

 • Zkombinovat vnitřní růst s praktickými cíli v materiálním světě
 • Uvědomění si vlastní vnitřní síly, originality i potřebné hloubavosti

Mezisoučet 26

 • Úsilí o zdokonalení sebe sama, touha po uznání, přijetí vysokých nároků vůči sobě i druhým
 • Zpracovat podceňování se, řešit citové konflikty a naučit se využívat své moci, nevyhýbat se jí

Mezisoučet 35

 • Zpracovat napětí vzniklé rozporem mezi touhou po moci a touhou po bohatství a zároveň strachem z nich (karmické téma)
 • Přijetí pasivních i agresivních složek osobnosti a jejich sjednocení, vyvážit sklon kolísat mezi krajní závislostí spojenou s pochybnostmi a extrémní nezávislostí – držet se etických principů, docílit rovnováhy

Mezisoučet 44

 • Dodržovat systematický postup pro dosažení hmotného úspěchu pro blaho druhých, v rámci rodiny vybudovat pevnou základnu podpory
 • Využívat soustředěnosti, pevnosti, stabilní síly, analýzy na cestě k uznání

Číslo 9

 • Ustupovat do ústraní a být užitečný druhému, zájem o sociální sféru

Mezisoučet 18

 • Uplatnit svou energii a vůdčí vliv v souladu s vyššími principy i poctivostí a vyřešit obtíže související s penězi, sebedůvěrou a ovládáním se
 • Peníze nemají být pouze k vlastnímu prospěchu, ale i výsledkem služby pro druhé

Mezisoučet 27

 • Naučit se důvěřovat ve vlastní moudrost, sami sobě, posílit sebedůvěru
 • Nežít podle teorií druhých, navázat kontakt s centrem citu, využít svých schopností v oblasti zdraví, v umění

Mezisoučet 36

 • Přijmout sebe sama i se svými slabostmi, podřídit svůj život vyšší autoritě, vážit si svých vlastních citů a řídit se srdcem
 • Nepoměřovat se podle ideálních měřítek, nepochybovat o sobě, zpracovat citlivost vůči kritice druhých a inspirovat svou cestou

Pro porozumění hlavních vnitřních proudů, které člověka s daným číslem narození táhnout vpřed, slouží dále numerologická mřížka, ve které si tak znázorníme vliv jednotlivých čísel v datu narození. Rozhodující je počet jednotlivých čísel, ale také zda v mřížce chybí či jaké společně vytvářejí tzv. roviny.

Čísla se do numerologické mřížky zapisují v určeném pořadí (ve třech řádcích a třech sloupečcích):

3         (3)                                          6         –                                              9       9,9

2         2                                             5         5                                             8       –

1         1/1/                                      4         4                                             7       7(7)

Vezmeme si například již výše zmíněné datum narození 24.9.1975=37-1

Čísla z tohoto data budeme zapisovat kurzívou a tučněji. Volná místa v přehledu proškrtneme. Čísla z mezisoučtu napíšeme do kulatých závorek a číslo osudové pak do hranaté závorky.

Ideálně je na každém místě přiřazeném určitému číslu jedno umístěné. Pokud jich tam je více, zvyšuje se vibrace tohoto čísla, což může navýšit vlastnosti odpovídající onomu číslu v pozitivním i negativním významu.

U našeho příkladu je více zastoupeno číslo 9. To dodává dané osobě vyšší schopnosti analýzy, hledání podstaty a smyslu věcí, může ale rovněž také potlačovat emoce rozumem, své pocity příliš rozpitvávat.

Každé číslo v přehledu nese určité vlastnosti:

1 – schopnost vyjadřovat city a pocity

2 – míra intuice, vnímavosti, citlivosti

3 – pojmová představivost, logika

4 – smysl pro realitu, zručnost, preciznost

5 – nadšení, intenzita prožívání, zaujetí

6 – obětavost, starostlivost, důraz na rodinu

7 – účast, pochopení, závislosti

8 – detailnost, nezávislost, vůdcovství

9 – odpovědnost, idealismus, analytické schopnosti, pravda, smysl

Pokud čísla v přehledu chybí, musí člověk na těchto vlastnostech a oblastech v životě zapracovat. U daného příkladu není v datu 6 a 8. Pravděpodobně tento člověk nezískal v původní rodině zázemí, musí si vytvořit rodinu na základě nepřevzatých principů. Chybějící číslo 8 ukazuje, že bude mít problémy v prosazování se, nebude umět pracovat s agresivitou.

V mřížce mohou vzniknout tzv. prázdné a plné roviny. Za plnou rovinu je označována řada čísel propojených za sebou. Prázdná rovina se objeví, pokud je celá řada čísel za sebou prázdná, bez čísel. Pokud danou rovinu máme, získáváme schopnost vyjádřenou jejím názvem.

Roviny plné: 3-6-9 (empatie), 2-5-8 (vášeň), 1-4-7 (dovednost), 1-2-3 (myšlení a komunikace), 4-5-6 (vytrvalost), 7-8-9 (energie), 1-5-9 (odhodlání), 3-5-7 (pochopení)

Roviny prázdné: 3-6-9 (inspirace), 2-5-8 (senzitivita), 1-4-7 (postřeh), 1-2-3 (poznání), 4-5-6 (Saturn), 7-8-9 (oddanost věci), 1-5-9 (rozvoj), 3-5-7 (vize)

V datu rozebíraného narození se objevily jednoznačně plné roviny odhodlání a dovednosti. Naznačeně (se závorkami) pak vznikají roviny myšlení a porozumění. Jejich vliv začne působit, až bude daný člověk pozitivně zpracovávat svá témata duše daná v mezisoučtu 37.

Pokud Vás numerologické rozbory zaujaly, doporučuji se tímto oborem zabývat. Můžete sami studovat v knižních publikacích, kterých je již velké množství. Anebo se přihlásit na kurz numerologie, který buď bude probíhat osobně ve skupině, anebo na dálku jako webinář. Do budoucna je v plánu i kurz, který si budete moci za určitý poplatek stáhnout. Budou v něm systematicky upravené video, audio, obrazové i textové materiály, pomocí kterých si budete moci toto téma samostatně nastudovat.

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.

 

 

Numerologie data narození….aneb jak lépe poznám sám sebe či druhého?

Numerologie data narození….aneb jak lépe poznám sám sebe či druhého?

Jak jsme se již zmiňovali v úvodním článku o duchovnu, je třeba na své cestě životem znát co nejlépe sám sebe. Existuje několik ezoterických nauk, které nám v tomto mohou pomoci a jednou z nich je numerologie, tedy obor zabývající se zkoumáním čísel v našem životě.

Čísla se od počátků objevují všude kolem nás, hodně nás ovlivňují, i když si tento vliv často vůbec neuvědomujeme. Pokud však již budeme znát základní významy čísel, začneme vnímat jejich působení a všímat si i jejich moci.

Naše první setkání s čísly nastává při narození, které se v daný moment v žádném případě neděje náhodou…

Pro pochopení vlastností, schopností a celkového charakteru člověka potřebujeme tedy znát jeho datum narození, lépe i s hodinou a minutou. Každé číslo v datu má své specifické umístění a tomu odpovídající vibrace. Abychom z data poznali celkovou osobnost, zkoumáme nejprve zvlášť den, měsíc i rok narození. Počítáme celkový součet těchto čísel, z něhož si vytvoříme tzv. mezisoučet a ten opět sečteme, a tak získáme osudové neboli životní číslo.

Rozsáhlejší celkový rozbor pak pokračuje zařazením čísel do numerologické tabulky, kde je podstatné, kolik stejných čísel se v datu sejde. Navyšuje se tak jejich energie, která je ještě zdůrazněna spojením jednotlivých čísel do tzv. plných nebo prázdných rovin, ty vlastnosti podporují nebo vytvářejí překážky v rozvoji. V neposlední řadě se pracuje také s křestním jménem a příjmením, případně i se zdrobnělinami či přezdívkami. Nevhodně zvolené jméno může způsobit v určitém období života hodně problémů. 

Než se začneme zabývat základním postupem rozboru, je třeba si uvědomit, že všechna čísla se dají stále sčítat, až získáme původní číslo jednociferné.  Pracuje se tak pouze s devíti čísly a s nulou jako s navýšením potenciálu daného čísla. Každé z těchto čísel má své specifické vibrace a s nimi související vlastnosti, dovednosti a postoje, které se svým vlivem aplikují na svého nositele, tedy konkrétního člověka.

Číslo 1 s sebou nese individualismus, sebevědomí, odvahu, nezávislost, touhu po úspěchu, cílevědomost, ale také sebestřednost, neústupnost, panovačnost, pocity osamělosti.

Číslo 2 přináší vnímavost, intuici, družnost, ohleduplnost, představivost, oddanost, ale také přecitlivělost, nerozhodnost, nedůvěřivost, závislosti, proměnlivost.

Číslo 3 šíří energii spolupráce, aktivity, komunikace, nápaditosti, tvořivosti, ale touží také přes příliš po pozornosti, kritizuje, zesměšňuje, vyčítá, je roztěkané.

Číslo 4 vibruje spolehlivostí, praktičností, věcností, vytrvalostí, ale je uzavřenější, svéhlavé, nedůvěřivé, příliš materialistické, nespokojené.

Číslo 5 touží po dobrodružství, změně, poznávání, dokáže riskovat, přizpůsobit se, je podnikavé, cestuje, ale bývá nestálé, neklidné, impulzivní.

Číslo 6 chce někam patřit, k rodině, přátelům, je zdvořilé, citlivé, hledá harmonii, krásu a klid, ale mívá malou sebedůvěru, nechává se využívat, vadí mu stres, je sentimentální, nesnáší, když někdo jedná proti jejich vůli.

Číslo 7 mívá výborné pozorovací schopnosti a odhad druhých, chce si vše vyzkoušet, rádo poznává sebe i druhé a pomáhá, je plné fantazie a důvtipu, dobře komunikuje, ale má sklon k přehánění, náladovosti, lítostivosti, roztržitosti, závislostem.

Číslo 8 je zaměřeno na úspěch, bývá pracovité, plné odhodlání a vůle, mívá organizační schopnosti a vůdcovské kvality, bere vše vážně, ale chybí mu často pochopení pro druhé, smysl pro humor, tolerance, vyrovnává se s lákadly (peníze, moc, sex), je tvrdošíjné až tyranské.

Číslo 9 hledá hlubší smysl všeho, učí se akceptovat, nebát se, je otevřené, věrné, hledá sympatie, obdiv, ale trápí se, vše rozebírá, je nedůtklivé, prchlivé, arogantní, provází jej vnitřní neklid.

Při rozboru je podstatné, zda je číslo dne složené z více čísel, či pouze z jednoho čísla. Pokud se skládá ze dvou čísel, je třeba tato čísla ještě sečíst, abychom měli jen jedno, které nese hlavní vibraci čísla dne narození. I přesto se však počítá také s vibracemi obou čísel, jen mají menší význam. Například člověk narozený 24. dne v jakémkoli měsíci, bude mít doplňující vlastnosti obou čísel 2 a 4, i když jeho hlavní charakter bude dán číslem 6, které vznikne součtem obou čísel.

Příklad postupu rozboru data narození:

Nyní se zaměříme na konkrétní datum narození, abyste podle tohoto vzoru mohli zpracovávat jakékoliv jiné datum. Vybrali jsme 24.9.1975.

Nejprve si dáme do kroužku součty čísla dne, měsíce a roku, tedy číslo dne 2+4=6, číslo měsíce je 9 a číslo roku je 1+9+7+5=22=4.

A nyní přejdeme k rozboru. Začínáme vždy číslem dne, jelikož vyjadřuje základní charakter daného člověka a vztahuje se k období dětství, kdy byla daná osoba formována původní rodinou. Nám tu vychází číslo 6. Podíváme se do přehledu výše a můžeme konstatovat vlastnosti 6. K tomu si přečteme také vlastnosti čísel 2 a 4, jelikož dotvářejí základní vlastnosti.

Zjistili jsme tak, že se jedná o osobnost, která je vnímavá, citlivá, společenská, budou pro ni důležité vztahy, především v rodinné a partnerské rovině. Číslo 6 je totiž podporováno 2 a dodává větší intuici a potřebu být s někým blíže propojený. Tato osoba bude mít pravděpodobně vztah ke krásným věcem, k umění. Nebude mít ráda konflikty, může se jim vyhýbat a sebe a své potřeby tak potlačovat, příliš se obětovat pro blaho druhých.

Na druhou stranu nám tu působí také číslo 4, které nás upozorňuje na to, že daná osoba bude pravděpodobně uzavřenější a opatrnější, nebude se projevovat impulzivně, vše si více promýšlet. Bude pravděpodobně hledat oporu a bezpečí a sama si vytvářet hranice na základě praktičtějšího přístupu k situaci.

K tomuto rozboru pak můžeme doplnit i číslo měsíce a roku. Září máme označené číslem 9 a přináší zkoumané osobě větší zájem o podstatu věcí, bude situace a vztahy zkoumat a analyzovat, půjde více do hloubky. Nebude to tedy člověk povrchní, ale spíše upřímný. Rok narození nese opět energii čísla 4, které v rozboru tím pádem získává na důležitosti. Potvrzuje a navyšuje tedy vlastnosti 4, což je vytrvalost, spolehlivost, ale také například častá nespokojenost.

Takto si zkuste nejprve rozebrat svůj vlastní datum narození, mnohé si o sobě potvrdíte, ale také se dozvíte i to, co třeba ani nechcete vědět…Následovat by měla data narození Vašich blízkých, porovnávejte zjištění vlastností podle čísel a skutečnosti, získáte tak vlastní zkušenost, že čísla nelžou…

Hodně štěstí v tomto numerologickém dobrodružství přeji.

 

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.